DoświadczenieGospodarka wodno-ściekowa Studia wykonalności i wnioski o dofinansowanie


 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o przyznanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projektu pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łodzi III- Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
 • Wniosek i Studium Wykonalności dla Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap IV” wraz z weryfikacją zadań inwestycyjnych pod kątem warunków dofinansowania oraz analizą dokumentacji środowiskowej na potrzeby udziału w Konkursie nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 - MPWiK Wrocław
 • Aktualizacja Studium Wykonalności „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława” oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu (wraz z załącznikami) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko zgodnie z regulaminem konkursu nr 5/POIŚ/1.1/04/2009. Wartość inwestycji: 61 678 tys. PLN netto - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie
 • Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku Aplikacyjnego dla zadania pn. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód odpadowych w Gdańsku - Gmina Miasta Gdańsk
 • Studium Wykonalności dla Projektu pn.: "Oczyszczalnia ścieków na Żywiecczyźnie - FAZA II" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - Związek Międzygminny ds. Ekologii W Żywcu
 • Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku Aplikacyjnego dla Przedsięwzięcia: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - I etap". Wartość inwestycji: 95 984 216 zł  - MPWiK w Krośnie
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn.: "Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej". Wartość inwestycyjna Projektu 590 mln zł - Wodociągi Kieleckie
 • Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku Aplikacyjnego dla zadania pn. "Stopień Brzeg Dolny - roboty remontowo - modernizacyjne na stopniu" - RZGW Wrocław
 • Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla Projektu „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gliwicach – II etap ”. Wartość Projektu: 94,5 mln zł - PWiK Gliwice
 • Opracowanie Studium Wykonalności oraz kompletu wymaganych dokumentów do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra". Wartość inwestycji: 119 548 tys. zł netto    - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o.
 • Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku Aplikacyjnego dla projektu "Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu". Wartość inwestycji: 98 707 tys. PLN netto - Urząd Miasta i Gminy Strzelin
 • "Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem Wstępnego Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" - Gmina Czerwionka - Leszczyny
 • Dokumentacja aplikacyjna dla projektu „Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej” -  RZGW Wrocław
 • Aktualizacja Wniosku aplikacyjnego dla Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – Nr 2007 PL 161 PR/0047. Wartość inwestycyjna Projektu: 181,5 mln zł - Miasto Piotrków Trybunalski
 • Opracowanie  Studium Wykonalności opracowanego dla Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin". wartość inwestycji: 124 418 tys. PLN netto - Związek Gmin Wyspy Wolin
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” -  Lubsko
 • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - Etap II" - Urząd Miejski w Sosnowcu NFOŚiGW
 • Analiza wariantów zagospodarowania  osadów wraz ze zmianą wariantu wskazanego w Studium Wykonalności i Decyzji Komisji Europejskiej oraz opracowanie wniosku o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej wraz z kompletem załączników w tym Studium Wykonalności dla Projektu "System wodno-kanalizacyjny w Otwocku" w ramach Funduszu Spójności" - Gmina Otwock
 • Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku Aplikacyjnego dla Projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa. Wartość inwestycji: 125 083 tys. PLN netto - Miasto Józefów
 • Opracowanie kompletu materiałów aplikacyjnych do Funduszu Spójności dla Przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach" - Urząd Miasta Tarnowskie Góry
 • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin" - Związek Gmin Wyspy Wolin NFOŚiGW
 • Opracowanie analiz ekonomiczno-finansowych do wniosku o zmianę Decyzji o dofinansowaniu przez Komisję Europejską  dla projektu: „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, nr projektu: 2005/PL/16/C/PE/015/JRP-I.2.- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 • Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Miasta i Gminy Myślenice” Wartość inwestycji: 188 506 tys. PLN netto - Gmina Myślenice
 • Wykonanie materiałów aplikacyjnych do dla Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa W Olsztynie, II faza”. - Urząd Miasta Olsztyn
 • Kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” do współfinansowania i realizacji z udziałem środków z funduszu Unii Europejskiej: ISPA/Fundusz Spójności oraz kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Wartość inwestycyjna Projektu: 50,9 mln EURO - Urząd Miasta Gliwice
 • Dokumentacja aplikacyjna do Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu” - Gmina Miasto Sieradz
 • Dokumentacja aplikacyjna do Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom”. Wartość inwestycyjna Projektu: 62 210 000 € - Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 • Dokumentacja aplikacyjna do Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Program uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno”. Wartość inwestycyjna Projektu: 43 420 000 €    Gmina Piaseczno
 • Dokumentacja aplikacyjna do Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”. Wartość inwestycyjna Projektu: 89 670 000 €    Prezydent Miasta Zabrze
 • Dokumentacja aplikacyjna do Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”. Wartość inwestycji: 238,3 mln zł    Hydro-Sieć s.c. Opole
 • Dokumentacja aplikacyjna do Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów, ochrona zlewni rzeki górnej Odry i Wisły”. Wartość inwestycyjna Projektu: 33 895 486 €    SAFEGE oddział w Polsce
 • Przygotowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia: „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Brwinów”. Wartość inwestycyjna Projektu: 138 mln zł - NFOŚiGW
 • Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku Aplikacyjnego dla zadania: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa. Wartość inwestycyjna Projektu: 67,3 mln zł - Urząd Miejski Szprotowa
 • Dokumentacja aplikacyjna do Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”. Wartość inwestycji: 157 316 tys. euro - Gmina Wrocław
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia: Poprawa gospodarki wodno – ściekowej Miasta Sochaczew. Wartość inwestycji: 180 132 tys. PLN netto – NFOŚiGW
 • Wodociąg dla miasta Piły z ujęcia wody w Dobrzycy wraz ze stacją uzdatniania wody - przygotowanie analizy finansowej projektu łącznie z analizą popytu na wodę, prognozą opłat oraz analizą finansową przedsiębiorstwa – ISPA Wartość inwestycji: 44,4 mln zł - Miejskie Wodociągi i Kanalizacji w Pile Sp. z o.o.
 • "Kompleksowa poprawa gospodarki odpadami na terenie Gminy Bytom" - Studium Wykonalności, Aplikacja do Funduszu Spójności, Koncepcja Wykonawcza i Analiza Konsekwencji prawnych, ekonomicznych i organizacyjno-technicznych przyjęcia funkcji beneficjenta środków pozyskanych z funduszu Unii Europejskiej prze Wnioskującego
 • "Czyste życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów" - Wstępne Studium Wykonalności
 • "Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu" - Opracowanie wniosku o zmianę decyzji KE wraz z załącznikami
 • "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie-Koźlu" - Studium Wykonalności, Aplikacja do Funduszu Spójności oraz niezbędne załączniki
 • "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" - Aktualizacja harmonogramu realizacji, Aktualizacja Studium Wykonalności, Analiza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia w oparciu o bieżące dane wraz z wyliczeniem poziomu dofinansowania zgodnie z nową metodyką oraz wykonanie nowego wniosku
 • "Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej" - Studium Wykonalności i Aplikacja do Funduszu Spójności
 • "Wspólny system gospodarki odpadami dla międzygminnego związku celowego z siedzibą w Kłodzku" - Studium Wykonalności, Aplikacja do Funduszu Spójności i Badania morfologiczne odpadów
 • "Gospodarka odpadami w Obrębie Powiatów Żarskiego i Żagańskiego" - Studium Wykonalności, Aplikacja do Funduszu Spójności i Badania morfologiczne odpadów
 • „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” - Studium Wykonalności i Aplikacja do funduszu
 • „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Miasta i Gminy Myślenice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Krzyszkowice” - Studium Wykonalności i Wniosek Kredytowy
 • "Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach" - Studium Wykonalności i Wniosek o zmianę memorandum
 • "Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim" - Studium Wykonalności
 • "Regionalny system organizacji zbierania i unieszkodliwiania odpadów dla miast: Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, Malborka i powiatów gdańskiego, tczewskiego, nowodworskiego, malborskiego" - Studium Wykonalności
 • "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa" - Studium Wykonalności
 • "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I Faza" - Studium wykonalności i Aplikacja do Funduszu Spójności
 • "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów, ochrona zlewni rzeki górnej Odry i Wisły" - Studium wykonalności i Aplikacja do Funduszu Spójności
 • "Sieć kanalizacji sanitarnej dla miasta i Gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu" - Studium Wykonalności i Aplikacja do Funduszu Spójności
 • "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" - Studium wykonalności i Aplikacja do Funduszu Spójności
 • "Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom"- Studium Wykonalności i Aplikacja do Funduszu Spójności
 • Program Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno" - Studium Wykonalności i Aplikacja do Funduszu Spójności


W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". OK, rozumiem