DoświadczenieKolejeDokumentacja przetargowa

 • Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 na odcinku Łódź Widzew – Zgierz - Studium Wykonalności, Wniosek o dofinansowanie, Dokumentacja dot. postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko, Dokumentacja przetargowa
 • Modernizacja linii kolejowej E-59 Odcinek Wrocław – Poznań, Etap II. Lot B - projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, materiały przetargowe, studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie
 • Modernizacja linii kolejowej E 59 Odcinek Wrocław - Poznań, Etap I, Faza I, Lot C- projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, materiały przetargowe, studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie
  - stacja Czempiń
  - szlak Czempiń - Mosina
  - stacja Mosina
  - szlak Mosina – Luboń k/Poznania
  - stacja Luboń k/Poznania
  - szlak Luboń k/Poznania- Poznań Główny
 • Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna – Wykonanie studium wykonalności wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, koncepcją koordynacyjną, zagospodarowania przestrzeni poniżej poziomu terenu rejonu dworca łódź – fabryczna, w obszarze wykopu (według załącznika graficznego) oraz opracowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie z funduszy unii europejskiej, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, opracowanie wniosków o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji, decyzji o warunkach zabudowy lub równoważnych, oszacowania wartości zamówienia, opracowania materiałów przetargowych, rozbicia ceny oferowanej na wykonanie robót w systemie „projekt i budowa” z wyceną tych robót na potrzeby zamawiającego i udziału w procedurach przetargowych, procedurach związanych z uzyskaniem dofinansowania
 • Sprawdzenie i korekta materiałów przetargowych, w zakresie przedmiaru robót i szacowania kosztów, dla zadania pn.: Modernizacja linii kolejowej E-59 Odcinek Wrocław – Poznań, Etap II. Lot A: Wrocław – granica województwa dolnośląskiego Przebudowa szlaku Skokowa – Żmigród współfinansowanego z środków Unii Europejskiej – Projekt nr CCI2005/PL/16/C/PT/002 Wartość inwestycji: 300 mln euro


We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept