OfertaOchrona środowiska

Nasza oferta:
 • przygotowywanie projektów inwestycyjnych do współfinansowania w ramach funduszy UE, obejmujące m.in. analizę techniczną, finansową oraz organizacyjną wykonalności inwestycji
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej,
 • koordynację prac projektowych, w tym analizy postępu prac projektowych,
 • studia wykonalności, w tym analizy harmonogramów, trwałości finansowej,
 • wyceny i analizy dokumentacji przetargowej związane z przygotowywaniem ofert na potrzeby realizacji kontraktów,
 • Koordynacja/opiniowanie dokumentacji środowiskowej;
 • Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
 • Raporty w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
 • Programy edukacji ekologicznej;
 • Program zapobiegania powstawaniu odpadów/selektywnej zbiórki odpadów;
 • sprawozdanie stanowiące rozliczenie obowiązku w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
 • opracowywanie operatów dendrologicznych
 • składanie wniosków o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów których wiek przekracza 10 lat
 • opracowywanie projektów zieleni
 • inwentaryzacja wykonanych robót wraz z ich wyceną, dot. ujęcia i stacji uzdatniania wody związanych z zagospodarowaniem terenu zielenią wg projektu wykonawczego
 • zezwolenie na odstępstwo od zakazów wynikających z ustawy o ochronie przyrody

We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept