OfertaNadzory nad realizacją inwestycji

W ramach procedur zarządzania i nadzorowania inwestycji w sektorze transportu i inżynierii nasza firma wraz z zespołem specjalistów i ekspertów związanych na stałe z BBF oraz konsultantów zewnętrznych z nami współpracujących oferuje:
  • Weryfikację dokumentacji projektowej
  • Prowadzenie inwestycji według Warunków Kontraktowych FIDIC
  • Koordynację, Zarządzanie i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
  • Pełnienie nadzoru nad realizacją robót zgodnie z polskim Prawem Budowlanym
  • Wszelkie inne działania związane z prowadzeniem i nadzorowaniem inwestycji jakich będzie wymagał Zamawiający
Podstawowe informacje
Realizacja wszystkich etapów inwestycji w sektorze transportu i inżynierii to proces niezwykle skomplikowany. Budowa dróg kołowych i kolejowych czy różnego typu obiektów inżynierskich lub kubaturowych jest procesem wymagający zaangażowania dużej ilości wysokiej klasy specjalistów oraz profesjonalnej koordynacji działań pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację inwestycji.
Podstawowym celem Inwestora jest realizacja inwestycji w ramach ustalonego budżetu, w najwyższej jakości i w terminie zgodnym z założonym harmonogramem. Cel ten przy dużych inwestycjach liniowych takich jak drogi czy koleje bądź przy kubaturowych obiektach inżynieryjnych realizuje się przy udziale podmiotów odpowiedzialnych za:
  • przygotowanie i finansowanie inwestycji
  • przygotowanie dokumentacji projektowej
  • wykonawstwo
  • zarządzanie i nadzór nad inwestycją.
Nasza firma oferuje Zamawiającym z sektora publicznego, najczęściej odpowiedzialnym za budownictwo komunikacyjne i inżynieryjne, usługi z zakresu zarządzania i nadzoru na tego typu inwestycjach.
Nasi wysokiej klasy specjaliści, eksperci czy konsultanci zaangażowani w nadzór nad inwestycjami drogowymi, mostowymi czy kolejowymi gwarantują osiągnięcie wszystkich celów jakie Inwestor postawi przed Inżynierem Kontraktu, Inżynierem Rezydentem czy Inspektorami nadzoru.
Zadania jakie mogą podjąć nasi specjaliści rozpoczynają się już na etapie weryfikacji dokumentacji projektowej oraz wsparcia Inwestora w pracach komisji przetargowej przy wyborze wykonawcy robót. W trakcie realizacji inwestycji oferujemy prowadzenie i koordynację kontraktu oraz pełen zakres nadzoru inwestorskiego. W dalszej kolejności zapewniamy ostateczne rozliczenie kontraktu, wsparcie Inwestora w uzyskiwaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz koordynację i nadzór inwestycji w okresie gwarancyjnym.
Profesjonalne zarządzanie i nadzorowanie inwestycji jest kluczem do jej wykonania w ramach założonego budżetu i w założonym terminie przy zachowaniu najwyższej jakości.


We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept