DoświadczenieGospodarka wodno-ściekowa

Doświadczenie w branży związanej z dostarczaniem wody oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków obejmuje m.in.:
  • przygotowywanie projektów inwestycyjnych do współfinansowania w ramach funduszy UE, obejmujące m.in. analizę techniczną, finansową oraz organizacyjną wykonalności inwestycji oraz oceny oddziaływania na środowisko,
  • nadzór nad realizacją kontraktów na roboty, obejmujące analizy postępu prac w stosunku do harmonogramu i zgodności z kontraktem, analizy ryzyk i zagrożeń mogących wpłynąć na koszt i czas realizacji kontraktów,
  • doradztwo na etapie realizacji, w tym: przygotowywanie dokumentacji przetargowej, analizy techniczne zgodności prac z projektem, wsparcie podmiotu realizującego projekt w rozliczaniu środków finansowych, analizach prawnych, identyfikacjach i planach działania względem ryzyk,
  • przygotowywanie dokumentacji projektowej.

BBF Sp. z o.o. zrealizował kilkadziesiąt projektów z branży wodociągowo- kanalizacyjnej. Ich łączna wartość na kwotę kilku miliardów złotych pozwoliła z sukcesem zaabsorbować adekwatną kwotę łącznego dofinansowania z różnych źródeł funduszy Unii Europejskiej (ISPA, PHARE, Fundusz Spójności, EFRR).

Zestawienie graficzne doświadczenia BBF Sp. z o.o. przestawia rysunek.


We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept