DoświadczenieDrogi

Doświadczenie w branży drogowej obejmuje m.in.:
  • przygotowywanie dokumentacji projektowej i przetargowej,
  • koordynację prac projektowych, w tym analizy postępu prac projektowych,
  • studia wykonalności, w tym analizy harmonogramów, trwałości finansowej,
  • wnioski o dofinansowanie,
  • analizy postrealizacyjne w zakresie oceny zgodności wykonywanych projektów w stosunku do pierwotnych założeń,
  • wyceny i analizy dokumentacji przetargowej związane z przygotowywaniem ofert na potrzeby realizacji kontraktów,
  • analizy ryzyk i zagrożeń mogących wpłynąć na koszt i czas realizacji kontraktów,
  • nadzorowanie nad realizacja inwestycji,
  • ocena oddziaływania na środowisko
Zestawienie graficzne doświadczenia BBF Sp. z o.o. przestawia rysunek.
We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept