OfertaWprowadzenie

  1. Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów ze środków UE
  2. Przygotowanie wniosków o zmianę decyzji o dofinansowaniu projektów ze środków UE 
  3. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie (pożyczki, dotacje) dla projektów (NFOŚiGW, WFOŚiGW, Ekofundusz)
  4. Kompleksowa analiza przedsięwzięć inwestycyjnych (studium wykonalności, określanie efektywności ekonomicznej)
  5. Analizy społeczno - ekonomiczne dla miast i gmin (opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych, złożeń budżetowych, prognoz budżetowych, wyszukiwanie źródeł finansowania inwestycji miejskich i gminnych, obsługa emisji obligacji komunalnych)
  6. Opracowania z zakresu gospodarki odpadami (opracowywanie planów gospodarki odpadami, projektowanie instalacji przetwarzania odpadów)
  7. Przygotowanie dokumentacji przetargowej (zgodnie z procedurami FIDIC, wymogami UE oraz Ustawy o Zamówieniach Publicznych)
  8. Opracowywanie i wdrażanie programów restrukturyzacji (restrukturyzacja finansowa, technologiczna, zatrudnienia, majątkowa, marketingowa)
  9. Analizy ekonomiczno - prawne przedsiębiorstw (opracowywanie programów naprawczych, diagnoz ekonomiczno-finansowych, opinii i ekspertyz prawnych)
  10. Sporządzanie projektów inżynierskich z szerokiego zakresu zagadnień inżynierii lądowej (branże: wod-kan, kolejowa, drogowa, gospodarka odpadami, i inne)

We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept