DoświadczenieTramwajeDokumentacja projektowa


  • Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja wykonawcza dla zadania polegającego na zaprojektowaniu linii tramwajowej w ramach Podprojektu III "Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Osiedle Bielany)" projektu pn. "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"
  • Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IIIa - projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, materiały przetargowe, pełnienie nadzoru autorskiego:
    • Przebudowa torowisk tramwajowych w al. Rzeczypospolitej na odcinku od ul. Hynka do pętli Zaspa
  • Przebudowa torowisk tramwajowych w al. Rzeczypospolitej i ul. Chłopskiej na odcinku od pętli Zaspa do ul. Pomorskiej
  • Przebudowa torowisk tramwajowych w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej na odcinku od ul. 3 Maja do pętli Siedlce
  • Analiza możliwości włączenia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do istniejącego na terenie MTP torowiska i wykorzystanie jej do transportu eksponatów w postaci taboru kolejowego

We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept