DoświadczenieGospodarka odpadami

Doświadczenie BBF Sp. z o.o. w branży związanej z gospodarką odpadami obejmuje m.in.:
  • przygotowywanie projektów inwestycyjnych do współfinansowania w ramach funduszy UE, obejmujące m.in. analizę techniczną, finansową oraz organizacyjną wykonalności inwestycji
  • nadzór nad realizacją kontraktów na roboty, obejmujące analizy postępu prac w stosunku do harmonogramu i zgodności z kontraktem, analizy ryzyk i zagrożeń mogących wpłynąć na koszt i czas realizacji kontraktów
  • przygotowywanie dokumentacji projektowej,
  • koordynację prac projektowych, w tym analizy postępu prac projektowych,
  • studia wykonalności, w tym analizy harmonogramów, trwałości finansowej,
  • dostosowanie do zgodności z zasadami pomocy publicznej; kalkulacja rekompensaty
  • wyceny i analizy dokumentacji przetargowej związane z przygotowywaniem ofert na potrzeby realizacji kontraktów,
  • program zapobiegania powstawaniu odpadów/selektywnej zbiórki odpadów;
  • program gospodarki odpadami;
  • sprawozdanie stanowiące rozliczenie obowiązku w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
Zestawienie graficzne doświadczenia BBF Sp. z o.o. przestawia rysunek.

We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept