DoświadczenieGospodarka wodno-ściekowa Dokumentacja przetargowa

 • Modernizacja SUW „Szczekanica” - Miasto Piotrków Trybunalski
 • Renowacja sieci kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej i wodociągowej - Miasto Piotrków Trybunalski 
 • Kontrakt 15 – wykonanie 6 programów funkcjonalno-użytkowych wraz z pozostałą dokumentacją dla następujących zadań ujętych w Gdańskim projekcie wodno-ściekowym:
 • Budowa stacji uzdatniania wody Osowa wraz ze zbiornikiem Osowa,
 • Rozbudowa stacji uzdatniania wody Zaspa Wodna,
 • Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Dolina Radości,
 • Budowa stacji uzdatniania wody w Pręgowie,
 • Budowa systemu opomiarowania i monitoringu dla Gdańskiego układu wodociągowego,
 • Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Lipce
 • Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę Część 2A. „System Łódź i system Sulejów Łódź” - Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o.
 • Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę Część 2B „System Tomaszów - Łódź” - Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o.
 • Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę Część 2C „Wodociąg Dąbrowa – Modernizacja rurociągu wody uzdatnionej” - Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
 • Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę Część 2D „Modernizacja rurociągu tranzytowego Kalinko-Chojny” - Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o.
 • ,,Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków i stacji wodociągowej zgodnie z procedurami FIDIC „żółta książka”. - ,,Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept