DoświadczenieGospodarka wodno-ściekowa Dokumentacja projektowa

 • Opracowanie dokumentacji technicznej, budowlanej i wykonawczej na wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kórnickiej - zlewni oczyszczalni ścieków w Borówcu  - AQUANET Poznań
 • "Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem Wstępnego Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" - Gmina Czerwionka - Leszczyny
 • „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Miasta i Gminy Myślenice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Krzyszkowice”
  • Koncepcja programowo przestrzenna budowy kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej i budową oczyszczalni ścieków w m. Krzyszkowice. Kanalizacja 147,5 km rozbudowa wodociągów 59,3 km wraz z oczyszczalnią ścieków 2500 m3/d.
 • Kontrakt nr 14 - wykonanie Projektu Koncepcyjnego dla zadań ujętych w Gdańskim projekcie wodno-ściekowym.
  • Budowa nowej przepompowni wody w rejonie zbiorników oruńskich oraz dwóch zbiorników (V = 5 000 m3 każdy)
  • Przebudowa przepompowni wody Ptasia
  • Uczynnienie zbiornika wody Stara Dolina
  • Budowa sieci i nowej przepompowni dla niskiej strefy – pp. Sobieski.
 • "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach" - Koncepcja, która obejmowała wykonanie oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości 7600 m3/d dla 37667 RLM oraz dla zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej o długości 76,1 km.

We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept