DoświadczenieGospodarka wodno-ściekowa Raporty Końcowe

  • Opracowanie części ekonomiczno-finansowej wchodzącej w zakres Raportu Końcowego z wykonania Projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I" - Urząd Miasta w Pszczynie
  • Opracowanie analizy finansowej w tym analizy ekonomicznej stanowiącej część składową Raportu Końcowego oraz przygotowanie i dokonanie prezentacji wykonanej analizy finansowej dla Projektu pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczenie ścieków w Warszawie - faza III" nr 2005 PL 16 C PE 003 - MPWiK m.st. Warszawie
  • Sporządzenie części Raportu Końcowego z realizacji Projektu Funduszu Spójności (FS) pn.: "Katowice-oczyszczalnia ścieków - nr 2000/PL/16/P/PE/004" w zakresie oceny stopnia osiągnięcia zamierzonych rezultatów - Miasto Katowice
  • Wykonanie sprawozdania końcowego („Raportu Końcowego”) z realizacji Projektu Funduszu Spójności „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni” (Nr 2004/PL/16/C/PE/002)  - MPWiK w Bochni Sp. z o.o.
  • Opracowanie Raportu Końcowego dla Projektu nr 2004/PL/16/C/PE/016 pn: „Gospodarka wodno – ściekowa w Raciborzu” niezbędnego do ostatecznego rozliczenia dotacji przyznanej dla Miasta Racibórz - Urząd Miasta Racibórz
  • Raport Końcowy dla Projektu nr 2000/PL/16/P/PE/003 pn.: „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” - PWiK Gliwice
  • Opracowanie części ekonomiczno-finansowej Raportu Końcowego z Wykonania Projektu pn. „ Poprawa jakości wody w Białymstoku” - Wodociągi Białostockie

We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept