DoświadczenieGospodarka wodno-ściekowa Studia wykonalności i wnioski o dofinansowanie


 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o przyznanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projektu pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łodzi III- Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
 • Wniosek i Studium Wykonalności dla Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap IV” wraz z weryfikacją zadań inwestycyjnych pod kątem warunków dofinansowania oraz analizą dokumentacji środowiskowej na potrzeby udziału w Konkursie nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 - MPWiK Wrocław
 • Aktualizacja Studium Wykonalności „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława” oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu (wraz z załącznikami) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko zgodnie z regulaminem konkursu nr 5/POIŚ/1.1/04/2009. Wartość inwestycji: 61 678 tys. PLN netto - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie
 • Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku Aplikacyjnego dla zadania pn. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód odpadowych w Gdańsku - Gmina Miasta Gdańsk
 • Studium Wykonalności dla Projektu pn.: "Oczyszczalnia ścieków na Żywiecczyźnie - FAZA II" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - Związek Międzygminny ds. Ekologii W Żywcu
 • Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku Aplikacyjnego dla Przedsięwzięcia: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - I etap". Wartość inwestycji: 95 984 216 zł  - MPWiK w Krośnie
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn.: "Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej". Wartość inwestycyjna Projektu 590 mln zł - Wodociągi Kieleckie
 • Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku Aplikacyjnego dla zadania pn. "Stopień Brzeg Dolny - roboty remontowo - modernizacyjne na stopniu" - RZGW Wrocław
 • Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla Projektu „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gliwicach – II etap ”. Wartość Projektu: 94,5 mln zł - PWiK Gliwice
 • Opracowanie Studium Wykonalności oraz kompletu wymaganych dokumentów do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra". Wartość inwestycji: 119 548 tys. zł netto    - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o.
 • Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku Aplikacyjnego dla projektu "Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu". Wartość inwestycji: 98 707 tys. PLN netto - Urząd Miasta i Gminy Strzelin
 • "Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem Wstępnego Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" - Gmina Czerwionka - Leszczyny
 • Dokumentacja aplikacyjna dla projektu „Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej” -  RZGW Wrocław
 • Aktualizacja Wniosku aplikacyjnego dla Projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – Nr 2007 PL 161 PR/0047. Wartość inwestycyjna Projektu: 181,5 mln zł - Miasto Piotrków Trybunalski
 • Opracowanie  Studium Wykonalności opracowanego dla Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin". wartość inwestycji: 124 418 tys. PLN netto - Związek Gmin Wyspy Wolin
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” -  Lubsko
 • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - Etap II" - Urząd Miejski w Sosnowcu NFOŚiGW
 • Analiza wariantów zagospodarowania  osadów wraz ze zmianą wariantu wskazanego w Studium Wykonalności i Decyzji Komisji Europejskiej oraz opracowanie wniosku o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej wraz z kompletem załączników w tym Studium Wykonalności dla Projektu "System wodno-kanalizacyjny w Otwocku" w ramach Funduszu Spójności" - Gmina Otwock
 • Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku Aplikacyjnego dla Projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa. Wartość inwestycji: 125 083 tys. PLN netto - Miasto Józefów
 • Opracowanie kompletu materiałów aplikacyjnych do Funduszu Spójności dla Przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach" - Urząd Miasta Tarnowskie Góry
 • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin" - Związek Gmin Wyspy Wolin NFOŚiGW
 • Opracowanie analiz ekonomiczno-finansowych do wniosku o zmianę Decyzji o dofinansowaniu przez Komisję Europejską  dla projektu: „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, nr projektu: 2005/PL/16/C/PE/015/JRP-I.2.- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 • Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Miasta i Gminy Myślenice” Wartość inwestycji: 188 506 tys. PLN netto - Gmina Myślenice
 • Wykonanie materiałów aplikacyjnych do dla Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa W Olsztynie, II faza”. - Urząd Miasta Olsztyn
 • Kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” do współfinansowania i realizacji z udziałem środków z funduszu Unii Europejskiej: ISPA/Fundusz Spójności oraz kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Wartość inwestycyjna Projektu: 50,9 mln EURO - Urząd Miasta Gliwice
 • Dokumentacja aplikacyjna do Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu” - Gmina Miasto Sieradz
 • Dokumentacja aplikacyjna do Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom”. Wartość inwestycyjna Projektu: 62 210 000 € - Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 • Dokumentacja aplikacyjna do Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Program uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno”. Wartość inwestycyjna Projektu: 43 420 000 €    Gmina Piaseczno
 • Dokumentacja aplikacyjna do Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”. Wartość inwestycyjna Projektu: 89 670 000 €    Prezydent Miasta Zabrze
 • Dokumentacja aplikacyjna do Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”. Wartość inwestycji: 238,3 mln zł    Hydro-Sieć s.c. Opole
 • Dokumentacja aplikacyjna do Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów, ochrona zlewni rzeki górnej Odry i Wisły”. Wartość inwestycyjna Projektu: 33 895 486 €    SAFEGE oddział w Polsce
 • Przygotowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia: „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Brwinów”. Wartość inwestycyjna Projektu: 138 mln zł - NFOŚiGW
 • Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku Aplikacyjnego dla zadania: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa. Wartość inwestycyjna Projektu: 67,3 mln zł - Urząd Miejski Szprotowa
 • Dokumentacja aplikacyjna do Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”. Wartość inwestycji: 157 316 tys. euro - Gmina Wrocław
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia: Poprawa gospodarki wodno – ściekowej Miasta Sochaczew. Wartość inwestycji: 180 132 tys. PLN netto – NFOŚiGW
 • Wodociąg dla miasta Piły z ujęcia wody w Dobrzycy wraz ze stacją uzdatniania wody - przygotowanie analizy finansowej projektu łącznie z analizą popytu na wodę, prognozą opłat oraz analizą finansową przedsiębiorstwa – ISPA Wartość inwestycji: 44,4 mln zł - Miejskie Wodociągi i Kanalizacji w Pile Sp. z o.o.
 • "Kompleksowa poprawa gospodarki odpadami na terenie Gminy Bytom" - Studium Wykonalności, Aplikacja do Funduszu Spójności, Koncepcja Wykonawcza i Analiza Konsekwencji prawnych, ekonomicznych i organizacyjno-technicznych przyjęcia funkcji beneficjenta środków pozyskanych z funduszu Unii Europejskiej prze Wnioskującego
 • "Czyste życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów" - Wstępne Studium Wykonalności
 • "Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu" - Opracowanie wniosku o zmianę decyzji KE wraz z załącznikami
 • "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie-Koźlu" - Studium Wykonalności, Aplikacja do Funduszu Spójności oraz niezbędne załączniki
 • "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" - Aktualizacja harmonogramu realizacji, Aktualizacja Studium Wykonalności, Analiza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia w oparciu o bieżące dane wraz z wyliczeniem poziomu dofinansowania zgodnie z nową metodyką oraz wykonanie nowego wniosku
 • "Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej" - Studium Wykonalności i Aplikacja do Funduszu Spójności
 • "Wspólny system gospodarki odpadami dla międzygminnego związku celowego z siedzibą w Kłodzku" - Studium Wykonalności, Aplikacja do Funduszu Spójności i Badania morfologiczne odpadów
 • "Gospodarka odpadami w Obrębie Powiatów Żarskiego i Żagańskiego" - Studium Wykonalności, Aplikacja do Funduszu Spójności i Badania morfologiczne odpadów
 • „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” - Studium Wykonalności i Aplikacja do funduszu
 • „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Miasta i Gminy Myślenice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Krzyszkowice” - Studium Wykonalności i Wniosek Kredytowy
 • "Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach" - Studium Wykonalności i Wniosek o zmianę memorandum
 • "Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim" - Studium Wykonalności
 • "Regionalny system organizacji zbierania i unieszkodliwiania odpadów dla miast: Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, Malborka i powiatów gdańskiego, tczewskiego, nowodworskiego, malborskiego" - Studium Wykonalności
 • "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa" - Studium Wykonalności
 • "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I Faza" - Studium wykonalności i Aplikacja do Funduszu Spójności
 • "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów, ochrona zlewni rzeki górnej Odry i Wisły" - Studium wykonalności i Aplikacja do Funduszu Spójności
 • "Sieć kanalizacji sanitarnej dla miasta i Gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu" - Studium Wykonalności i Aplikacja do Funduszu Spójności
 • "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" - Studium wykonalności i Aplikacja do Funduszu Spójności
 • "Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom"- Studium Wykonalności i Aplikacja do Funduszu Spójności
 • Program Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno" - Studium Wykonalności i Aplikacja do Funduszu Spójności


We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". Accept